HomeTrai­nings­zei­ten

Jugend TeamsJahr­gangLigaTrai­nings­zei­tenTrai­ner
U.182005/06Leis­tungs­run­de (M18L)Mitt­woch 18.00–20.00 Tes­senow­weg, Frei­tag 18.20- 20.00 Tes­senow­wegAndre­as Nier­haus
U.16.12007/08offe­nen Run­de A (M16A)Mon­tag 18.00–20.00 Tes­senow­weg, Frei­tag 16.45–18.20 Tes­senow­wegAndre­as Nier­haus
U.16.22007/08offe­nen Run­de B (M16BO)Mon­tag 18.00–20.00 Tes­senow­weg, Frei­tag 16.45- 18.20 Tes­senow­wegAndre­as Nier­haus
U14.12009/10Leis­tungs­run­de (M14L)Diens­tag 18.00–19.30 Heil­wig, Don­ners­tag 17.30–19.00 Tes­senow­weg, Frei­tag 16.30–18.00 Tes­senow­wegAli Tabibzadeh
U14.22009/10offe­nen Run­de A (M14AO)Diens­tag 18.00–19.30 Heil­wig, Don­ners­tag 17.30–19.00 Tes­senow­weg, Frei­tag 16.30–18.00 Tes­senow­wegAli Tabibzadeh
U.12.12011/12Leis­tungs­run­de (M12L)Mon­tag 16.30–18.00 Tes­senow­weg, Mitt­woch 16.30–18:00 Tes­senow­wegAli Tabibzadeh
U12.22011/12offe­nen Run­de A (M12A)Mon­tag 17.00–18.30 Tes­senow­weg, Don­ners­tag 17.00–18.30 Tes­senow­wegAli Tabibzadeh, Anni­ka Frei­tag
U102013 und jün­geroffe­ne Run­de B (M10BN)Mon­tag 17.00–18.30 Tes­senow­weg, Don­ners­tag 17.00–18.30 Tes­senow­wegAnni­ka Frei­tag
Stand: wird z.Zt. aktua­li­siert
Her­ren TeamsJahr­gangLigaTrai­nings­zei­tenTrai­ner
1. Her­ren2004 und älterOber­li­gaMon­tag 20.00–22.00, Mitt­woch 20.00- 22.00, Frei­tag, 20.00–22.00, Tes­senow­wegAndre­as Nier­haus
2. Her­ren2004 und älterBezirks­li­gaMon­tag 20.00–22.00, Mitt­woch, 20.00–22.00, Frei­tag 20.00–22.00, Tes­senow­wegAndre­as Nier­haus
3. Her­ren2004 und älterKreis­li­gaMon­tag 20.00–22.00 Carl-Cohn-Schu­le, Mitt­woch 20.00- 22.00 Ufer­stras­seDen­nis Büh­ring
Stand: wird z.Zt. aktua­li­siert
http://hamburg-tigers.de/wp-content/uploads/2019/04/Logoweb22.png
http://hamburg-tigers.de/wp-content/uploads/2019/04/graete.png

IMPRES­SUM &
DATEN­SCHUTZ